चल्ला बनेको थाहा पाउने तरिका | GreenFarm Poultry | Nepal

Poultry Incubator 2112 Capacity | खरिद पछी ध्यान दिनुपर्ने कुरा

चल्ला अण्डा भित्र मर्ने एक कारण | Death of Chicks Inside Incubator | GreenFarm Poultry