• 2112 CAPACITY POULTRY INCUBATOR

  This is an egg incubator also called as egg hatching machine. Machine capacity is 2112 chicken egg, 5304 Quail egg. This machine can be used for duck egg hatching, can be used to hatch pheasant eggs and all other types of eggs. The machine has pre defined modes to run automatically for a certain type of egg. We can use the custom mode if we are putting variety of eggs at once.

  Contact: +9779801028117 (WhatsAPP/Viber/Call)

  यो पूर्ण स्वचालित ह्यचिङ मेशिन हो| एस्को क्षमता २११२ चिकेन अण्डा हो भने, ५३०४ बट्टाइ को अण्डा अट्ने क्षमता यो मेशिन ले राख्दछ| यस मेशिन बाट कुखुरा मात्र नभै, हासँ, टर्की, कालिज तथा सबै प्रकारका चराहरुको अण्डा ह्यचिङ्ग गर्न सकिन्छ| हामीले दिने मेशिनमा २ बर्षको वारण्टी पनि पाउनुहुनेछ|

 • 264 CAPACITY POULTRY INCUBATOR (Copy)

  This is an egg incubator also called as egg hatching machine. Machine capacity is 264 chicken egg, 663 Quail egg. This machine can be used for duck egg hatching, can be used to hatch pheasant eggs and all other types of eggs. The machine has pre defined modes to run automatically for a certain type of egg. We can use the custom mode if we are putting variety of eggs at once.

  Contact: +9779801028117 (WhatsAPP/Viber/Call)

  यो पूर्ण स्वचालित ह्यचिङ मेशिन हो| एस्को क्षमता 264 चिकेन अण्डा हो भने, 663 बट्टाइ को अण्डा अट्ने क्षमता यो मेशिन ले राख्दछ| यस मेशिन बाट कुखुरा मात्र नभै, हासँ, टर्की, कालिज तथा सबै प्रकारका चराहरुको अण्डा ह्यचिङ्ग गर्न सकिन्छ| हामीले दिने मेशिनमा २ बर्षको वारण्टी पनि पाउनुहुनेछ|

 • 352 CAPACITY POULTRY INCUBATOR

  This is an egg incubator also called as egg hatching machine. Machine capacity is 352 chicken egg, 884 Quail egg. This machine can be used for duck egg hatching, can be used to hatch pheasant eggs and all other types of eggs. The machine has pre defined modes to run automatically for a certain type of egg. We can use the custom mode if we are putting variety of eggs at once.

  Contact: +9779801028117 (WhatsAPP/Viber/Call)

  यो पूर्ण स्वचालित ह्यचिङ मेशिन हो| एस्को क्षमता 352 चिकेन अण्डा हो भने, 884 बट्टाइ को अण्डा अट्ने क्षमता यो मेशिन ले राख्दछ| यस मेशिन बाट कुखुरा मात्र नभै, हासँ, टर्की, कालिज तथा सबै प्रकारका चराहरुको अण्डा ह्यचिङ्ग गर्न सकिन्छ| हामीले दिने मेशिनमा २ बर्षको वारण्टी पनि पाउनुहुनेछ|

 • 528 CAPACITY POULTRY INCUBATOR

  This is an egg incubator also called as egg hatching machine. Machine capacity is 528 chicken egg, 1326 Quail egg. This machine can be used for duck egg hatching, can be used to hatch pheasant eggs and all other types of eggs. The machine has pre defined modes to run automatically for a certain type of egg. We can use the custom mode if we are putting variety of eggs at once.

  Contact: +9779801028117 (WhatsAPP/Viber/Call)

  यो पूर्ण स्वचालित ह्यचिङ मेशिन हो| एस्को क्षमता 528 चिकेन अण्डा हो भने, 1326 बट्टाइ को अण्डा अट्ने क्षमता यो मेशिन ले राख्दछ| यस मेशिन बाट कुखुरा मात्र नभै, हासँ, टर्की, कालिज तथा सबै प्रकारका चराहरुको अण्डा ह्यचिङ्ग गर्न सकिन्छ| हामीले दिने मेशिनमा २ बर्षको वारण्टी पनि पाउनुहुनेछ|

 • 5280 CAPACITY POULTRY INCUBATOR

  This is an egg incubator also called as egg hatching machine. Machine capacity is 5280 chicken egg, 13260 Quail egg. This machine can be used for duck egg hatching, can be used to hatch pheasant eggs and all other types of eggs. The machine has pre defined modes to run automatically for a certain type of egg. We can use the custom mode if we are putting variety of eggs at once.

  Contact: +9779801028117 (WhatsAPP/Viber/Call)

  यो पूर्ण स्वचालित ह्यचिङ मेशिन हो| एस्को क्षमता 5280 चिकेन अण्डा हो भने, 13260 बट्टाइ को अण्डा अट्ने क्षमता यो मेशिन ले राख्दछ| यस मेशिन बाट कुखुरा मात्र नभै, हासँ, टर्की, कालिज तथा सबै प्रकारका चराहरुको अण्डा ह्यचिङ्ग गर्न सकिन्छ| हामीले दिने मेशिनमा २ बर्षको वारण्टी पनि पाउनुहुनेछ|